Mission Statement
of the
Filipino Apostolate
of the
Archdiocese of Boston
Kami ay isang Sambayanang Kristiyano
na gumagabay,
kumakalinga.
at umaaruga
sa aming mga kabataan at kapwa Pilipino
dito sa Arkidiosesis ng Boston.
We are a Christian Community who guides, takes care,
and nourishes the faith life of our young people,
and our fellow Filipinos in the Archdiocese of Boston.


Key words to reflect on which should lead us to our lines of actions:
Sambayanang Kristiyano.....
Gumagabay.....(to guide)
Kumakalinga…..(to take care)
Umaaruga….(to nourish)